Home > Blog > Baza wiedzy > Utrzymanie ruchu w pigułce
grafika grafika

Utrzymanie ruchu w pigułce

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) to zbiór procesów i działań, które mają na celu zapewnienie dostępności i możliwości prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej zakładu – m.in. parku maszynowego, urządzeń czy instalacji technicznych. Sprawdź, czym jest dział utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Funkcje i cele utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy zakładzie pracy skupia w swoich rękach szeroki zakres kompetencji, które realizowane są nie tylko w kontekście utrzymania i konserwacji maszyn czy urządzeń. Nowoczesnymi celami opisującymi utrzymanie ruchu a realizowanymi przez służby utrzymania ruchu są:

 • realizowanie zaakceptowanej strategii utrzymania ruchu,
 • ograniczenie zużycia mediów do optymalnego poziomu,
 • zmaksymalizowanie wydajności procesów wytwórczych,
 • zachowanie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obrębie środowiska pracy,
 • zarządzanie częściami zamiennymi oraz dbanie o ich odpowiednie stany magazynowe,
 • usuwanie awarii, działania konserwacyjne, serwisowe i przeglądy i parku maszynowego i instalacji technicznych,
 • prowadzenie rejestru wyposażenia zakładu pracy.

Niemniej, do kluczowych celów działu utrzymania ruchu należy zachowanie dostępności i prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń, a co za tym idzie zapewnienie płynnego realizowania zleceń produkcyjnych.

Koncepcja i strategia utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu może stanowić koszt nawet 7% rocznie całej wartości odtworzeniowej majątku zakładu produkcyjnego. Oznacza to, że dla zakładu o aktywach 100 mln zł koszt pracy działu utrzymania ruchu i zakupu części zamiennych może kosztować nawet 7 mln zł rocznie.

Na przestrzeni lat strategie obierane przez dział utrzymania ruchu przeszły znaczną ewolucję. Obecnie wyróżnia się trzy kluczowe strategie utrzymaniowe. Są to strategia: prewencyjna, reaktywna (RTF) i predykcyjna.

Strategia prewencyjna związana jest z ustalaniem harmonogramu remontów, konserwacji i przeglądów parku maszynowego. Terminy określone w harmonogramie przez kierowników utrzymania ruchu ustalane są na podstawie instrukcji producentów maszyn oraz przepisów prawa. Model prewencyjny jest jedną z najczęściej stosowanych strategii utrzymaniowych.

Strategia reaktywna (ang. Run to Failure – RTF) oparta jest na bieżącym realizowaniu doraźnych działań naprawczych i serwisowych dopiero po wystąpieniu awarii lub usterki. Model reaktywny marginalizuje stosowanie działań prewencyjnych na rzecz wykonywania strategii doraźnych napraw. Pozwala to ograniczyć koszty początkowe, jednak powoduje zachowanie mniejszej kontroli nad dostępnością i sprawnością infrastruktury maszynowej oraz znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia awarii. Inżynierowie utrzymania ruchu najczęściej realizują reaktywną strategię napraw w odniesieniu do maszyn i urządzeń mających drugo- i trzecioplanowe znaczenie dla powodzenia procesu produkcyjnego.

Strategia predykcyjna to zaawansowany model utrzymaniowy, który opiera się na wykorzystaniu automatyki przemysłowej w kontekście gromadzenia i analizowania danych związanych z pracą i stanami maszyn. Model predykcyjny pozwala pracownikom utrzymania ruchu określić lub oszacować, w jakich odstępach czasu lub po ilu cyklach produkcyjnych części zamienne i komponenty maszyn ulegają zużyciu. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie terminów wymian części przed powstaniem awarii maszyny. Model predykcyjny to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod zapewniających dostępność i funkcjonalność infrastruktury.

W opracowywaniu strategii utrzymania ruchu oraz ułatwieniu pracy techników utrzymania ruchu pomocne okazują się różnego rodzaju koncepcje związane z organizacją pracy i przepływu informacji w obrębie oraz innych działów zakładu produkcyjnego. Do najpopularniejszych koncepcji tego typu możemy zaliczyć:

 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • obsługę awaryjną (BM),
 • korelacyjną konserwację (CM),
 • samodzielne przeglądy techniczne (SP),
 • system informatyczny odpowiadające za za zarządzanie konserwacją maszyn (system CMMS),
 • produktywną konserwację infrastruktury technicznej (PrM),
 • utrzymywanie zorientowane na niezawodność (RCM),
 • podejście dotyczące zapobiegania konserwacji (MP).

Systemy ułatwiające utrzymanie ruchu

Dział utrzymania ruchu oraz produkcja w zakładach produkcyjnych najczęściej wspierane są za pomocą systemów informatycznych, które są odpowiedzialne m.in. za: monitoring efektywności i wydajności maszyn, zarządzanie produkcją oraz za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z prezentowaniem stanu parku maszynowego.

Do tego typu działań powszechnie stosowane są systemy CMMS (ang. Computerized Maintenance Managment System), które zapewniają służbom utrzymania ruchu wielopoziomowe wsparcie związane z realizowanymi obowiązkami pracowniczymi.

System CMMS pozwala uzyskiwać kluczowe informacje dotyczące obecnego stanu maszyn i urządzeń, planowanych remontach, przezbrojeniach czy konserwacjach, generuje raporty usterek czy ułatwia zarządzanie magazynem części zamiennych.

Nowoczesny system CMMS – taki jak system CMMS QRmaint – zapewnia przedsiębiorstwu produkcyjnemu oraz działom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu wielopoziomowe wsparcie związane z optymalnym utrzymaniem parku maszynowego, linii produkcyjnych czy instalacji technicznych.

Utrzymanie ruchu – wyzwanie przyszłości

Współcześnie istnieje wiele sposobów, które pozwalają działom utrzymania ruchu efektywnie zarządzać i odpowiadać za utrzymanie ruchu. Dynamiczne zmiany w sposobach zarządzania, które zachodziły na przestrzeni kilkunastu lat pozwoliły wypracować nowoczesne strategie, koncepcje i narzędzia w postaci systemów informatycznych, które mogą być elastycznie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz posiadanej przez nie infrastruktury technicznej.
Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują niezawodne i niezwykle cenne rozwiązania pozwalające im zachować możliwie najwyższy poziom efektywności, niezawodności i dostępności infrastruktury maszynowej przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów z utrzymaniem maszyn i urządzeń.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.