Predykcyjne utrzymanie ruchu: czym jest i czego dotyczy wdrożenie

Czym jest predykcyjne utrzymanie ruchu i jak je wdrożyć w zakładzie produkcyjnym?

O czym jest ten artykuł?

W wielu firmach kierownicy ds. utrzymania ruchu stoją przed wyzwaniem zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów utrzymania ruchu. Obejmują one wydatki związane z konserwacją, serwisem i naprawami. Wiele firm produkcyjnych przyjęło strategię predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. Predictive Maintenance), aby osiągnąć te cele. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest utrzymanie ruchu zgodnie ze strategią predykcyjną i co wiąże się z jej wdrożeniem w zakładzie. Ponadto omawiamy wdrożenie systemu CMMS, które funkcje pozwalają na łatwe i rentowne wdrożenie strategii predykcyjnej.

Czym jest predykcyjne utrzymanie ruchu?

Aby pójść dalej z przedmiotem tego artykułu należy cofnąć się o krok i wyjaśnić podstawy tego czym jest konserwacja predykcyjna. Potrzeba wytłumaczenia tego terminu wiąże się przede wszystkim z tym, że różne branże przemysłowe mogą adaptować te same rozwiązanie, jednocześnie angażując w proces rożne zasoby. Ma to bezpośredni związek z późniejszym wdrożeniem predykcyjnego utrzymania ruchu przy pomocy systemu CMMS.

Strategia predykcyjna znana również jako predykcyjne utrzymanie ruchu ma zastosowanie głównie w branży produkcyjnej.

Dla niektórych pracowników, polega on na konserwacji zapobiegawczej, która dotyczy monitorowania drgań maszyn wykonujących określony zakres pracy, w celu wykrycia początkowych problemów i zapobieżenia katastrofalnej awarii. Ta natomiast bezpośrednio przekłada się na nieplanowany okres naprawy (ang. unplanned downtime). Dla innych, może to być pomiar urządzeń za pomocą czytników podczerwieni, które mogą wskazywać nadmierne nagrzewanie się maszyn i części, co może powodować ich szybsze zużycie.

Przykładem może być wykrywanie przegrzania szyn lub krytycznych punktów połączeń rozdzielnicy przy użyciu bezbateryjnych pasywnych czujników temperatury. Nie jest tajemnicą, że awaria rozdzielnicy elektrycznej może wstrzymać produkcję, narażając zakład na ogromne szkody. Dlatego też pomiary są natywną częścią praktyki konserwacji predykcyjnej.

 

Co to predykcja? Co to predykcyjne UR?

Schemat predykcyjnego utrzymania ruchu

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że predykcyjna konserwacja to znacznie więcej, niż koncentracja na pojedynczych zdarzeniach zapobiegawczych. Predykcyjne utrzymanie ruchu, to metoda, która wpływa na:

 • Poprawa produktywności: wsparcie pracy poprzez automatyzację procesów, która umożliwia monitorowanie wydajności maszyn i instalacji w czasie rzeczywistym.
 • Jakość produktu: zwiększenie jakości gotowych produktów dzięki zgodności z przepisami i normami dotyczącymi celów produkcyjnych.
 • Bardziej wydajna praca zespołowa: lepsze planowanie wszystkich czynności konserwacyjnych zgodnie z potrzebami, z dokładniejszym śledzeniem godzin oraz komponentów i części potrzebnych do napraw.
 • Ogólna optymalizacja zakładu: lepsza optymalizacja zarządzania zapasami z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, takich jak systemy CMMS.
 • Integracja krytycznych systemów i maszyn w zakładzie: lepsza interoperacyjność systemów i procesów dzięki centralnej metodzie zarządzania i wymiany danych.

Są to główne założenia predykcyjnej strategii utrzymania ruchu Mając tę świadomość, znacznie łatwiej jest dostosować różne obszary do działań we własnej firmie. Kluczem do poprawy wydajności jest zdolność do gromadzenia i raportowania danych, ale także zdolność do szybkiego i zaplanowanego reagowania na incydenty. Ważne jest również to, że wszystkie te metody mają związek z instrumentami służącymi do ciągłego ulepszania warunków pracy i rezultatów.

Wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu

Wdrażanie nowych procesów w firmach produkcyjnych nie jest łatwym zadaniem, chyba że są one ważnym czynnikiem przetrwania przedsiębiorstwa. W takim przypadku wszelkie zmiany i wdrożenia przebiegają stosunkowo szybko ze względu na wysokie ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Kolejną dźwignią do wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie jest perspektywa długoterminowego zysku i szybkiego zwrotu z inwestycji (ROI). W obu przypadkach predykcyjne utrzymanie ruchu przynosi oczekiwane korzyści.

Jednak po pokonaniu ogólnych przeszkód związanych z decyzją o wdrożeniu nowych procesów, kierownicy utrzymania ruchu napotykają problemy operacyjne leżące u podstaw przedsiębiorstw produkcyjnych, takie jak:

 • Duża liczba procesów trudnych do zintegrowania: firmy produkcyjne zazwyczaj prowadzą kilka innych wewnętrznych procesów, takich jak just-in-time (JIT), just-in-sequence, total productive maintenance, total productive maintenance, które mogą wymagać integracji.
 • Konsultacje zewnętrzne: wdrożenie może wymagać konsultacji z firmami zewnętrznymi oraz analitykami lub wdrożeniowcami.
 • Szkolenie pracowników: personel wymaga szkolenia, co może wiązać się z nadgodzinami i opóźnieniami w produkcji.
 • Brak urządzeń mobilnych: wiele firm nadal nie wykorzystuje urządzeń mobilnych do komunikacji wewnętrznej, w tym do raportowania problemów, usuwania usterek i typowej komunikacji.
 • Brak automatyzacji: maszyny nie są zintegrowane z systemami i wymagają instalacji dodatkowych urządzeń monitorujących, takich jak skanery i czytniki oraz pozostałe moduły do zbierania danych.
 • Brak CMMS (komputerowego systemu zarządzania konserwacją): Brak systemu umożliwiającego pracownikom, kierownikom i przełożonym zgłaszanie usterek, planowanie konserwacji, napraw, harmonogramowanie prac i operacji, zarządzanie magazynami części zamiennych i dostawcami, a także firmami zewnętrznymi.

Problemy te będą się różnić w zależności od wielkości firmy. W wielu przypadkach decyzja o wdrożeniu konserwacji predykcyjnej może zostać podjęta znacznie szybciej i nie wymaga miesięcy oceny okoliczności i sytuacji firmy. Zależy to jednak od dostępności na rynku sprawdzonych rozwiązań, takich jak systemy CMMS. W następnej sekcji wyjaśnimy rolę tego systemu w ogóle i adaptację konserwacji predykcyjnej przy jego użyciu.

Korzyści wdrożenia predykcyjnego utrzymania ruchu

Mając na uwadze wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w zakresie usprawnienia procesów operacyjnych dzięki wdrożeniu konserwacji predykcyjnej, szczególną uwagę należy zwrócić na szeroko zakrojone korzyści, które pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwo. Należą do nich:

 • Zredukowana liczba nieoczekiwanych awarii: planując zadania serwisowe z uwzględnieniem rzeczywistego stanu sprzętu, co w rezultacie pomaga zmniejszyć liczbę nieoczekiwanych awarii oraz minimalizując kosztowne przestoje.
 • Usprawniony harmonogram: predykcyjne utrzymanie ruchu zapewnia narzędzia do planowania rutynowych zadań prewencyjnych. W ten sposób optymalizujesz wydajność zakładu i ograniczasz przerwy w jego pracy.
 • Większa dyspozycyjność: regularne monitorowanie stanu sprzętu i wydajności operacyjnej zapewnia maksymalne interwały między naprawami, jak również poprawia ogólną dostępność działających zakładów.
 • Redukcja kosztów: włączenie konserwacji predykcyjnej do programów zarządzania konserwacją może znacznie obniżyć koszty konserwacji poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych przestojów i wydłużenie okresu użytkowania kluczowych systemów.
 • Lepsza jakość produktów: wprowadzenie predykcji w produkcji może pomóc w wykrywaniu i korygowaniu problemów związanych z jakością produktu. To doskonały sposób na korygowanie błędów za nim produkt trafi do klienta, który jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości produktu i satysfakcji klienta.
 • Ochrona zasobów: predykcja w utrzymaniu ruchu wydłuża okres użytkowania krytycznych systemów. Patrząc na to z szerokiej perspektywy, proces pomaga chronić aktywa i zapewnia stałą wydajność produkcji wysokiej jakości produktów.
 • Zgodność i certyfikacja: utrzymanie ruchu na zasadach predykcyjności może wspierać wysiłki związane z certyfikacją ISO poprzez utrzymywanie stałych poziomów wydajności jakości. Co więcej, może zapewnić długoterminową zgodności z wymaganiami programów ISO.
 • Korzystniejsze ubezpieczenie: kiedy myślimy zleceniodawcach ważne jest zabezpieczenie.Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują niższe składki ubezpieczeniowe od przestojów zakładom z efektywnymi programami utrzymania ruchu. To w zasadzie dlatego, że uznają ich zdolność do zmniejszania częstotliwości i negatywnych skutków przestojów.

Predykcyjny system CMMS do obsługi procesów utrzymania ruchu

Do tej pory wyjaśniliśmy przeszkody i przedstawiliśmy korzyści płynące z wdrożenia predykcyjnego utrzymania ruchu. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby nowoczesna firma produkcyjna była wspierana przez system, który ułatwia wszystkie działania utrzymania ruchu w firmie.

Ponieważ cyfryzacja jest integralną częścią operacji biznesowych w fabrykach oraz na liniach produkcyjnych i montażowych, firmy stale poszukują łatwo zintegrowanych rozwiązań programowych w celu dostosowania systemów wsparcia serwisu, konserwacji i utrzymania ruchu.

Jednym z takich systemów jest system CMMS (ang. computerized maintenance management system). W wielu przypadkach jest to system zbudowany w oparciu o aplikację mobilną, która ułatwia zadania utrzymania ruchu oraz kontrolę prowadzonych czynność przez managerów i kierowników.

System CMMS, działający jako aplikacja mobilna i stacjonarna, umożliwił lepszy poziom usług utrzymania ruchu i wprowadzenie licznych strategii wspierających ogólną liczbę działań operacyjnych, takich jak predykcyjne utrzymanie ruchu. Niektóre z funkcji systemu CMMS obejmują:

 • Zarządzanie zadaniami: prowadzenie harmonogramów konserwacji, serwisu i napraw za pomocą CMMS na podstawie danych zbieranych z maszyn oraz z działań techników (np. czas konserwacji, naprawy, itp.), wraz z przypisywaniem zadań odpowiednim pracownikom i monitorowanie postępu.
 • Planowanie konserwacji: zbieranie i wykorzystywanie danych do planowania terminów konserwacji w systemie CMMS, ze szczególną uwagą na rzeczywisty stan maszyn, co pozwala na lepszą optymalizację i planowanie zadań utrzymania ruchu.
 • Lista kontrolna: CMMS może zawierać predefiniowane listy kontrolne dla różnych rodzajów konserwacji, które można dostosować do konkretnych wymagań i procedur firmy, bez względu na profil działalności oraz materiały wykorzystywane do produkcji. CMMS może zostać całkowicie dostosowany do potrzeb firmy z uwzględnieniem wszystkich mankamentów.
 • Mobilność: CMMS działa jako aplikacja mobilna, któraumożliwia personelowi utrzymania ruchu dostęp do danych oraz możliwość raportowania i rejestrowania napraw z dowolnego miejsca. Jest to znakomity sposób na zwiększenie mobilności i elastyczność w planowaniu oraz prowadzonych operacji.
 • Magazyn części: CMMS może automatycznie monitorować zapasy części i generować alerty o uzupełnianiu zapasówdla przyszłych konserwacji, napraw, kontroli i serwisu.
 • Znakowanie części i maszyn kodami QR: CMMS może śledzić i zarządzać znacznikami z unikalnymi kodami QR dla części zamiennych. W ten sposób ułatwia identyfikację i lokalizację potrzebnych części w magazynie. Ponadto, QR kody mogą też być wykorzystywane do znakowania maszyn, przy których ma zostać wykonana naprawa usterki lub kontrola w celu dokładniejszej weryfikacji pracy techników.
 • Dashboard TV: CMMS może tworzyć interaktywne pulpity telewizyjne, które wyświetlają aktualne dane na temat stanu maszyny, zaplanowanej konserwacji i wskaźników wydajności KPI (ang. key performance indicators). Funkcja ta zapewnia wizualne wsparcie dla zarządzania planami napraw i pomaga w śledzeniu postępu prac.
 • Przywoływanie w czasie rzeczywistym: system CMMS może automatycznie generować powiadomienia lub alerty awaryjne w czasie rzeczywistym, co umożliwia personelowi służb utrzymania ruchu natychmiastową reakcję i szybkie dotarcie do miejsca usterki, itp.
 • Rejestrowanie czasów realizacji przywołań: system CMMS automatycznie rejestruje czasy realizacji konserwacji i napraw. Jest to funkcja, która zapewnia dokładne dane na temat wykorzystania zasobów i wydajności operacji.
 • Raporty analityczne: CMMS generuje szczegółowe raporty analityczne na podstawie danych, również tych zebranych podczas prowadzenia działań strategii predykcyjnej. Dane służą do analizy i kontroli kosztów konserwacji oraz wydajności maszyn.
 • Integracja systemu CMMS z sensorami: system CMMS może integrować się czujnikami służącymi do monitorowania stanu parku maszynowego i umożliwia ciągłą aktualizację danych. Integracja z sensorami, czytnikami i czujnikami na bazie konektorów IoT (ang. Interent of Things) na lini produkcyjnej, pozwala na automatyzacje zleceń pracy działań diagnostycznych.

Podsumowanie

Wdrożenie strategii predykcyjnego utrzymania ruchu wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale przynosi też wiele korzyści. Niezbędnym narzędziem do wdrożenia predykcyjnego utrzymania ruchu jest system CMMS, który pozwala na łatwiejsze zarządzanie zadaniami i lepszą kontrolę menedżerów i przełożonych.

Wdrożenie CMMS pozwala nie tylko na realizację predykcyjnego utrzymania ruchu, ale także szeregu innych zadań, które pomagają kontrolować firmę, personel, infrastrukturę i pozostałe zasoby. QRmaint dostarcza system CMMS oparty na aplikacji mobilnej i desktopowej. Łatwość obsługi i przystępna cena naszego systemu CMMS pozwoliła nam zdobyć zaufanie wielu globalnych firm, takich jak DHL, DB Cargo, a także firm lokalnych, Lewiatan, Dekpol, Azpiaran i wielu innych. Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą aplikację podczas 14 dni bezpłatnego terminu próbnego.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Konserwacja predykcyjna to strategia konserwacji, która opiera się na monitorowaniu rzeczywistego stanu maszyn i procesów w celu zaplanowania konserwacji wtedy, gdy jest ona faktycznie wymagana przez sprzęt fabryczny. Można ją wdrożyć w zakładzie produkcyjnym, wykorzystując zaawansowane technologie monitorowania stanu, takie jak systemy CMMS, do gromadzenia danych oraz planowania i śledzenia zadań konserwacyjnych.

  Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej przynosi szereg korzyści, w tym zmniejszenie liczby nieoczekiwanych awarii, usprawnienie harmonogramów konserwacji, zwiększenie dostępności maszyn, obniżenie kosztów konserwacji, poprawę jakości produktów, ochronę aktywów, zgodność z przepisami i certyfikację oraz korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Korzyści te można osiągnąć dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii monitorowania stanu maszyn i procesów oraz efektywnemu zarządzaniu zadaniami konserwacyjnymi za pomocą systemu CMMS.

  Wśród funkcji systemu CMMS znajdują się zarządzanie zadaniami, planowanie konserwacji, lista kontrolna, mobilność, magazyn części, oznaczanie części kodami QR, Dashboard TV, przywoływanie w czasie rzeczywistym, rejestracja czasu wykonania przywołań i raporty analityczne. Każda z tych funkcji odgrywa kluczową rolę w skutecznym monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów konserwacji w zakładzie produkcyjnym.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.