Kultura organizacyjna firmy w dziale utrzymania ruchu

W tym artykule omawiamy przykłady kultury organizacyjnej firmy w dziale produkcji oraz to, jakie narzędzia służą do kształtowania kultury organizacyjnej w firmie. Wyjaśnimy, jakie są najczęstsze przeszkody w zmianie kultury organizacyjnej na produkcji. Nawiązujemy do działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie i metod organizacyjnych wdrożonych za pomocą systemu CMMS.

Kultura firmy produkcyjnej

Kiedy mówimy kultura firmy, często w naszych myślach pojawiają się nazwy dużych korporacji, jak kultura organizacyjna firmy Coca Cola, Apple, Google, Samsung lub Nestlé. Jest to termin, który w dużej mierze odwołuje się do zasad i norm panujących w firmie, które przez wielu klientów postrzegane są jako wyznaczniki jakości usług, czy produktów.

To, jak firma jest zorganizowana wewnętrznie, dotyczy nie tylko pracy administracyjnej, sprzedaży czy marketingu. W ogromnym stopniu kultura organizacyjna firmy przekłada się na sytuacje i organizację pracy w łańcuchu dostaw i na produkcji. To właśnie w tych obszarach zaczyna się prawdziwa definicja pojęcia kultury organizacyjnej.

W jaki sposób zarządzana jest produkcja, jak również sposób realizacji codziennych zadań w firmie, takich jak utrzymanie ruchu, dostawy, dystrybucja oraz zarządzanie magazynem, istotnie wpływają na poziom pracy poszczególnych jednostek. To, co pomaga kształtować kulturę firmy i podejście do wykonywania powierzonych zadań, również odgrywa kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu organizacji.

Kultura organizacyjna firmy przykład

W wielu firmach nie ma ustrukturyzowanego sposobu komunikacji, co wynika głównie z braku kultury organizacyjnej w firmie.

Dobry przykład odnoszący się do braku kultury organizacyjnej w firmie można zilustrować na podstawie działu utrzymania ruchu i sposobu zgłaszania usterek i awarii przez pracowników operacyjnych. W wielu sytuacjach pracownicy operacyjni, czyli operatorzy maszyn, mają dostęp do telefonów komórkowych, z których dzwonią do pracowników działu utrzymania ruchu. Następnie serwisant lub technik UR udaje się na miejsce usterki w celu jej usunięcia.

Sposób rozwiązania problemu tylko pozornie wskazuje na właściwe podejście do sytuacji. Jeśli spojrzymy na problem w kontekście firmy produkcyjnej, która zatrudnia do 50 techników utrzymania ruchu, ponad 300 pracowników produkcji, to możliwość sprawnego reagowania na awarie i usterki jest mocno ograniczona.

Oto powody dla których problem na linii produkcyjnej nie może być rozwiązywany w ten sposób:

Jakość komunikacji

Zgłaszanie problemów bezpośrednio przez telefon z parku maszynowego, przez każdego operatora, wiąże się z niską jakością komunikacji. Pracownicy mogą używać różnej nomenklatury (nazewnictwa) problemów, awarii, usterek, dlatego dokładne określenie prawdziwej przyczyny zdarzenia jest trudna.

Śledzenie i dokumentacja

W bezpośredniej komunikacji przy użyciu telefonów komórkowych może brakować odpowiednich funkcji śledzenia i dokumentacji niezbędnych do rejestrowania zgłoszeń serwisowych, czy też etapów rozwiązywania problemów. Co więcej, nie ma wystarczająco dobrej możliwości śledzenia wyników i ewidencji godzin pracy.

Ustalanie priorytetów zadań i organizacja

Bez scentralizowanego systemu zarządzania pracą, zgłaszanie awarii przez telefon z linii produkcyjnej sprawia, że priorytety zgłoszeń serwisowych są trudne do ustalenia. Nie ma możliwości aby zapewnić właściwą organizację zadań oraz ich terminową realizację.

Dostępność

Nie wszyscy pracownicy mogą mieć dostęp do telefonów komórkowych przez cały czas. Jest tak zwłaszcza w środowiskach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest ograniczone lub niemożliwe ze względów bezpieczeństwa w firmie.

Sposób, w jaki operatorzy maszyn zgłaszają usterki i awarie, w tym przypadku, jest ewidentnym przykładem niskiej kultury organizacji firmy. Brak modelu komunikacji, raportowania błędów, zgłaszania usterek, itp. sprawia, że praca działu utrzymania ruchu jest bardzo trudna.

Brak spójnego systemu zgłaszania usterek prowadzi do chaosu, opóźnień w naprawach oraz niedostatecznej dokumentacji problemu, co negatywnie wpływa na efektywność działań utrzymania ruchu. Ponadto, może też przyczynić się do zaniechania innych, równolegle zaplanowanych zadań do realizacji przez dział UR.

Agility po Polsku: system CMMS na produkcji

Dzisiejsze przedsiębiorstwo powinno być nastawione na możliwość elastycznego dostosowania do zmian, wynikających z często niestabilnej sytuacji na rynku. Być „agility” w dzisiejszym biznesie oznacza z angielskiego być elastycznym i gotowym na nieoczekiwane zmiany w przedsiębiorstwie. Mając to na uwadze, możemy jednocześnie poddać kolejny przykład, na temat tego, czym jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

W tym przypadku, skupimy się na tym, na czym polega utrzymanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na wysokim poziomie. Mając na uwadze to, że dobra kultura organizacyjna na przykładzie firmy produkcyjnej, wiąże się z wykorzystaniem systemów i zharmonizowanych procesów, zwrócimy uwagę na wykorzystanie systemu CMMS przez dział utrzymania ruchu.

Gdy operator maszyny napotyka na usterkę, zamiast dzwonić do działu UR, może nadal skorzystać z telefonu komórkowego ale w łatwiejszy sposób. Wystarczy, że zaloguje się do aplikacji mobilnej systemu CMMS. Dzięki temu może z łatwością zarejestrować problem, który automatycznie zostanie przekierowany do odpowiedniego działu utrzymania ruchu. W tym wypadku, zgłoszenie usterki jest ograniczone do kilku kliknięć na wyświetlaczu smartfona.

Co więcej, operatorzy linii produkcyjnych mogą skorzystać z powiadomień ANDON, będącego funkcją CMMS. Wówczas operator maszyny klika tylko w jedną lub dwie ikony na wyświetlaczu HDMI, który jest zamontowany przy linii produkcyjnej.

W obu przypadkach, dział UR otrzymuje powiadomienie o problemie na linii produkcyjnej. Natomiast technik utrzymania ruchu, może znaleźć w systemie CMMS instrukcje serwisowe oraz instrukcje eksploatacji urządzeń. To przyspiesza diagnozę i naprawę usterki.

Dzięki temu zyskujemy lepsze śledzenie postępu prac oraz możliwość analizy trendów, co wspiera podnoszenie efektywności działań utrzymania ruchu.

Benefity poprawy kultury organizacyjnej firmy

Opis kultury organizacyjnej firmy nie musi być skomplikowany. Wiele z tego ma związek z tym w jaki sposób organizujemy pracę poszczególnym działom oraz to jakie narzędzia wpływają na poprawę jakości pracy. W przypadku działu utrzymania ruchu, narzędziem które radykalnie zmienia jakość pracy jest system CMMS.

Oto pozostałe korzyści dla kultury organizacyjnej firmy wynikające z wdrożenia systemu CMMS:

Lepsza komunikacja

System CMMS umożliwia lepszą komunikację między różnymi działami oraz między personelem operacyjnym i technicznym. W rezultacie informacje o problemach lub awariach są przekazywane szybciej, co sprzyja wydajności operacji.

Zwiększona wydajność

Dzięki systemowi CMMS problemy techniczne mogą być szybciej zgłaszane i rozwiązywane. To z kolei przekłada się na mniej przestojów w produkcji i większą wydajność całego zakładu.

Śledzenie i dokumentacja

System CMMS umożliwia dokładne śledzenie wszystkich zgłaszanych problemów, napraw i wykonanych czynności konserwacyjnych, przeglądów, itp. Pozwala to firmie analizować dane i podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania aktywami i planowania przyszłości.

Zwiększone zaangażowanie pracowników

Dostęp do narzędzi informatycznych, takich jak CMMS, może zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez udział w procesach doskonalenia operacyjnego i poczucie odpowiedzialności za stan zakładu.

Optymalizacja zasobów

Analizując dane generowane przez system CMMS, firma może lepiej zarządzać swoimi zasobami technicznymi, planować konserwację i modernizację sprzętu oraz optymalizować procesy produkcyjne.

W rezultacie jakość pracy jest lepsza, co przekłada się na zadowolenie wewnątrz firmy oraz jakość usług lub produktów dostarczanych klientom końcowym.

Podsumowanie

W tym artykule wyjaśniliśmy, co może wpłynąć na poprawę kultury organizacyjnej firmy. W przypadku firm produkcyjnych ma to związek z wdrożeniem nowoczesnych systemów organizacji pracy, do których należy system CMMS. W kontekście pozytywnych rezultatów nie jest to kosztowne rozwiązanie, a firmy mogą wdrożyć CMMS na bazie 14-dniowego, bezpłatnego okresu próbnego.

Dowiedz się więcej na temat poprawy kultury organizacji przedsiębiorstwa za pomocą systemu CMMS. Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację. Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją procesów produkcyjnych i chcesz przetestować system CMMS bezpłatnie przez 14 dni, załóż darmowe konto.  

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Kluczowe korzyści dla kultury organizacyjnej firmy wynikające z wykorzystania systemu CMMS obejmują poprawę komunikacji między różnymi działami, zwiększoną wydajność operacyjną, lepsze śledzenie i dokumentację problemów oraz zwiększone zaangażowanie pracowników poprzez udział w procesach doskonalenia operacyjnego.

  Brak strukturyzowanej komunikacji może być problemem dla kultury organizacyjnej firmy, ponieważ prowadzi do niskiej jakości komunikacji między pracownikami, różnic w nazewnictwie problemów i braku jasności co do priorytetów oraz organizacji zadań, co może skutkować opóźnieniami w rozwiązywaniu problemów i chaosem w działaniach.

  System CMMS wpływa na poprawę efektywności działań utrzymania ruchu poprzez umożliwienie szybkiego zgłaszania i rozwiązywania problemów technicznych, śledzenie postępu prac oraz analizę trendów, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania aktywami i planowania przyszłości. Dodatkowo, ułatwia optymalizację zasobów technicznych i procesów produkcyjnych, co przekłada się na lepszą jakość pracy i zadowolenie wewnątrz firmy.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.