WCM, czyli jak osiągnąć produkcję na światowym poziomie

1. Czym jest WCM?

World Class Manufacturing (pol. Produkcja Klasy Światowej) to zintegrowany system kierowania przedsiębiorstwem, wykorzystywany przez firmy o światowym zasięgu. Ma na celu wzrost jakości, wydajności i bezpieczeństwa procesów zakładu przemysłowego.

2. Założenia WCM

Głównym założeniem systemu jest minimalizacja awarii, strat i wypadków. System World Class Manufacturing został stworzony w oparciu o filozofię Lean Manufacturing (pol. „Szczupłe” zarządzanie, o którym więcej napisaliśmy tutaj), a także założeniach Total Productive Maintenance (pol. Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn, również temat jednego z naszych poprzednich artykułów), Total Quality Control (pol. Zarządzanie przez jakość), a także metodologii Just in Time (pol. Dokładnie na czas), która zakłada absolutne pozbycie się marnotrawstwa energii, czasu, materiałów, czy nadprodukcji. Można to osiągnąć poprzez zaopatrywanie każdego procesu produkcyjnego przez odpowiednią ilość niezbędnych elementów w wyznaczonym czasie.

Do najważniejszych celów WCM należy odpowiedni rozwój produkcji pod kątem zwiększenia konkurencyjności. Niezwykle istotne jest tutaj podnoszenie wyników produkcyjnego systemu, zachowując przy tym jednocześnie standardy jakości.

3. Filary World Class Manufacturing

System World Class Manufacturing został oparty na 2 grupach filarów – menedżerskim i technicznym. Ich wprowadzenie jest związane z ciągłą pracą każdego pracownika. Począwszy od szczebli kierowniczych, a skończywszy na pracownikach szeregowych.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

4. Filary techniczne

Grupy filarów technicznych zawierają odpowiednie narzędzia i metody, pozwalające na uzyskanie najwyższego, a zarazem realnego do zdobycia poziomu produkcji. Składają się na nie:

a) Analiza kosztów (Cost Deployment)

– obszar jest bardzo ważny pod kątem uniwersalności, ze względu na kompleksowe wykorzystanie w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa. To nic innego jak zbiór jakościowych i naukowych strategii umożliwiających systematyczne opracowywanie planów zmniejszania kosztów, poprzez włączanie w to pracowników produkcyjnych i tych dbających o finanse przedsiębiorstw. Obniżenie wydatków w firmie w głównej mierze opiera się na systemie SMART.

b) Kontrola jakości (Quality Control)

– głównym założeniem jest sterowanie jakością w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyeliminować błędy i osiągnąć jak najwyższą jakość procesu. W skład funkcjonowania tego filaru wchodzą działania, których celem jest zagwarantowanie elastyczności dostosowywania procesów do zmieniających się warunków. Wobec tego niezwykle ważne pozostaje ustalenie kompleksowych standardów postępowania i podtrzymania ich w czasie.

Kontrola jakości niesie dla firm następujące korzyści: rozwija radzenie sobie z kryzysowymi sytuacjami, podniesienie poziomu zadowolenia klienta, wzrost liczby propozycji ulepszenia jakości produktów, a także znaczne zmniejszenie problemów, wad i kosztów połączonych z nieodpowiednią jakością procesu produkcji. W skład podstawowych zasad filaru Quality Control wchodzą:

 • Produkuj produkty tylko najwyższej jakości
 • Bezlitośnie atakuj najpilniejsze problemy
 • Wprowadzaj środki zapobiegania powtórzeń błędów
 • Obserwuj, formułuj i wdrażaj wysokie standardy
 • Używaj tylko wiarygodnych danych i faktów
 • Skrupulatnie stosuj się do wytycznych koła PDCA
 • Sprawuj kontrolę nad używanymi metodami i narzędziami, a nie rezultatami działań
 • Poświęcaj uwagę na odejścia od norm i identyfikuj ich przyczyny
 • Wytwarzaj produkty, na które jest zainteresowanie wśród potencjalnych klientów
 • Nigdy nie pozwól na to, aby uszkodzony produkt przeszedł do następnego etapu produkcji

c) Autonomiczne utrzymanie ruchu (Autonomous Maintenance)

– opiera się na rozszerzeniu zakresu obowiązków operatorów, dzięki czemu mogą być oni bardziej zaangażowani w wykonywaną pracę. Autonomiczne UR poprzez lepszą organizację zadań pracownika pozwala na optymalizację wydajności jego miejsca pracy. Dzieję się tak przez wprowadzenie checklist, które mają wcześniej wykryć symptomy awarii. Na filary autonomicznego utrzymania składają się czynności takie jak:

 • Ustalenie harmonogramu kontroli i konserwacji maszyn
 • Określenie podstawowego stanu narzędzi pracy i maszyn
 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników pod kątem wiedzy na temat metod wykorzystywania narzędzi pracy
 • Osiągnięcie jak najwyższego poziomu organizacji stanowisk pracy, aby doprowadzić do niewystępowania awarii i odbiegania od wcześniej wyznaczonych standardów
 • Odpowiednie wykorzystywanie oraz codzienna kontrola jakości narzędzi pracy pod kątem zapobiegania pogorszenia ich stanu

d) Bezpieczeństwo (Safety)

– poprawa warunków pracy, a także zminimalizowanie wystąpienia wypadków i niebezpiecznych zdarzeń podczas wykonywania obowiązków. Do skutecznego osiągnięcia tego celu wymagane jest rozpowszechnienie wśród pracowników każdego szczebla organizacyjnego odpowiednich wzorców popularyzujących środowisko bezpieczeństwa.

Kolejnym ważnym elementem potrzebnym do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa jest wdrożenie odpowiednich metod i używanie wysokiej klasy narzędzi. Przestrzeganie wytycznych i standardów potrzebnych do odpowiedniego działania filaru Safety. Umożliwiają one właściwą ocenę poprzednich awarii i pozwalają odnaleźć ich przyczyny. To w przyszłości daje szansę wprowadzić i rozpowszechnić nowe standardy pod kątem szkolenia pracowników. Wprowadza to do zakładu właściwe środki zapobiegawcze.

e) Utrzymanie specjalistyczne (Professional Maintenance)

– jego celem jest opracowywanie i wprowadzanie standardów pozwalającą osiągnąć niezawodność maszyn i urządzeń. Zadania związane z utrzymaniem specjalistycznym maszyn polegają na przedłużeniu czasu ich żywotności i dbaniu o zapewnienie ich nieprzerwanej pracy. Podstawowym zadaniem tego filaru jest stworzenie odpowiedniego systemu utrzymania, który umożliwi zminimalizowanie do zera wystąpienia usterek maszyn i urządzeń. Pozwoli to przedłużyć czas życia maszyn, zmniejszając koszty ich eksploatacji.

f) Pracownicy (People Development)

– ten filar pozwala trwale rozwinąć system pod kątem ciągłego rozwoju kompetencji pracowników poprzez stałe dokonywanie analizy ich błędów, a także ustalania sposobu i zakresu szkolenia, aby wyeliminować wszelkie kompetencyjne braki. Niezwykle istotna jest również przy tym koordynacja rozwojem i procesami szkoleniowymi kadry pracowniczej. Działania powiązane z rozwojem pracowników połączone są z pozostałymi filarami WCM.

g) Logistyka/Obsługa Klienta

– ten filar odnosi się do metody osiągnięcia celu Kontroli Jakości, czyli zadowolenia klienta. Można to uzyskać, przestrzegając zasady, że klient otrzyma odpowiedni produkt, we właściwej liczbie i wyznaczonym czasie. Główne zadania filaru Logistyka/Obsługa Klienta to:

 • Zminimalizowanie kosztów kapitałowych bieżącej prace
 • Zwiększenie satysfakcji klienta
 • Zmniejszenie kosztów wynikających z relokacji komponentów

h) Zarządzanie oprzyrządowaniem

– jego zadaniem jest osiągniecie stanu urządzeń odpowiadającego jakościowym standardom. Głównymi celami tego filaru są;

 • Zagwarantowanie szybkiego startu pod kątem orientacji pionowej produkcyjnego procesu
 • Zminimalizowanie do minimum kosztów całego cyklu produkcji
 • Przygotowanie środków technicznych stanowiących uzupełnienie wyposażenia maszyn i urządzeń według planu
 • Zaplanowanie oprzyrządowania prostego w utrzymaniu i kontroli

i) Środowisko (Enviroment)

– ten filar ma na celu zapewnienie zadowolenia pracowników przedsiębiorstwa, a także wymogi odpowiedniego kierowania firmą pod kątem ekologii, oraz zgodne z prawnymi wymogami w ramach tego zakresu. Przez to powstał odpowiedni system zarządzania środowiskowego, umożliwiający zmniejszyć negatywne skutki funkcjonowania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Dodatkowo eliminuje on marnotrawstwo naturalnych zasobów i energii.

5. Filary menedżerskie

Do osiągnięcia sukcesu w trakcie wprowadzania systemu World Class Manufacturing ważne jest wypełnienie założeń budujących grupę menedżerskich filarów. W związku z obszarem kierowniczym za najistotniejsze uznaje się zbudowanie planu ramowego realizacji projektu, czytelne objaśnienie celów w postaci KPI (Kluczowych Wskaźników Efektywności), wypracowania zaangażowania zarządu i wyznaczenia zamierzonego poziomu, który chce się osiągnąć. Kolejne działania polegają na wyznaczeniu budżetu, terminów, oddelegowaniu odpowiednio przeszkolonych pracowników i zaangażowaniu wszystkich członków załogi w proces zmian. Ważne jest kształtowanie pod kątem motywacji, aby osiągnąć stały proces ich nieustannego doskonalenia.

6. Poziomy certyfikatów

Wprowadzając każdy z filarów ważna jest świadomość, że jest to proces wieloetapowy. Wypracowano dla każdego z nich 7 kroków, a podczas wewnętrznych i zewnętrznych audytów określa się ich poziom implementacji. Według systemu World Class Manufacturing występują 4 poziomy certyfikacji takie jak: brązowy, srebrny, złoty, a także klasy światowej. Zgodnie z wynikami odbytych kontrolnych audytów, wykwalifikowane osoby przyznają określony poziom certyfikatu.

a) Brązowy certyfikat otrzymują przedsiębiorstwa, które zaczęły wprowadzać WCM i ma to odzwierciedlenie w efektach pracy przedsiębiorstwa.
b) Srebrny certyfikat zyskują firmy, które wprowadziły szereg założeń WCM i to przekłada się na osiągnięcie długotrwałych celów.
c) Złoty certyfikat otrzymują firmy posiadające idealną opinię pod kątem rozwijania obecnego funkcjonowania, ale również innowacyjności rozwiązań.
d) Najbardziej prestiżowym odznaczeniem pozostaje certyfikat Klasy Światowej, który przyznawany jest za modelowe wprowadzenie metodologii WCM.

Zaproszenie

World Class Manufacturing pozwala osiągnąć produkcję na światowym poziomie. System zmienia sposób kierowania przedsiębiorstwem i ma na celu zwiększenie wydajności wszystkich procesów w zakładach przemysłowych. W drożeniu aspektów WCM i uniknięciu awarii w zakładach przemysłowych pomoże oprogramowanie QRmaint. Zapoznaj się z jego możliwościami umawiając się na prezentację pod numerem: +48 12 400 41 70.

 

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.