10 głównych zadań kierownika utrzymania ruchu

O czym jest ten artykuł?

W tym artykule dowiesz się, jakie są zadania kierownika ds. utrzymania ruchu. Przedstawimy 10 głównych zadań i związanych z nimi wyzwań. Przedstawimy rolę CMMS w codziennych obowiązkach służb utrzymania ruchu oraz funkcje systemu CMMS, które wspierają pracę z zachowaniem najwyższej jakości. W tym artykule:

 • 10 głównych zadań kierownika utrzymania ruchu
 • Wykorzystanie CMMS przez pracowników produkcji
 • Wybrane funkcje systemu CMMS

Kim jest kierownik utrzymania ruchu?

Kierownik UR pełni kluczową rolę w strukturze każdego zakładu produkcyjnego. Osoba na tym stanowisku odpowiada za zapewnienie ciągłości pracy maszyn i linii produkcyjnych. Niezbędny w pracy kierownika utrzymania ruchu jest system CMMS, który pozwala monitorować całość przebiegu prac i stanu urządzeń w parku maszynowym. Zadania kierownika utrzymania ruchu obejmują przede wszystkim:

 • Planowanie i koordynowanie działań konserwacyjnych: konserwacja predykcyjna stanu maszyn i integracja magazynu, aby zapewnić przepływ materiału i zaopatrzenie na czas.
 • Zarządzanie zespołem i nadzór nad działem UR: planowanie operacyjne techników i tworzenie ścisłych harmonogramów konserwacji oraz nadzór nad godzinami pracy, w celu bardziej efektywnego wykorzystania kompetencji pracowników.
 • Optymalizację procesów i kosztów: zmniejszenie pojedynczego nakładu pracy dla każdego działu poprzez rozsądne wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzętu oraz części zamiennych itp., z uwagi na niższe koszty zarządzania i zużycia materiałów.

Zadania kierownika utrzymania ruchu

1. Koordynowanie prac zespołu UR

Jednym z głównych zadań kierownika utrzymania ruchu jest nadzorowanie pracy całego zespołu UR. Kierownik w swojej pracy wykorzystuje zasady Total Productive Maintenance oraz pozostałe elementy koncepcji Lean Manufacturing. Kluczowe w nich jest delegowanie zadań pracownikom utrzymania ruchu i przekazanie swojego doświadczenia innym członkom zespołu. To szczególnie trudne dla osób, które przeszły całą techniczną drogę zawodową, a teraz zamiast skupić się na maszynach, mają zarządzać zespołem, delegować zadania i wsłuchiwać się w głos podwładnych. Najważniejsze przy koordynowaniu prac podległego zespołu przez kierownika utrzymania ruchu będą:

 • Organizacja i planowanie zadań: Kierownicy UR używają QRmaint CMMS do przypisywania zadań konserwacyjnych i naprawczych do odpowiednich pracowników oraz monitorowania postępu prac. Delegowanie zadań to jedno z najważniejszych zadań kierownika utrzymania ruchu. Praktyka pokazuje, że zadania nieprzypisane do konkretnej osoby pozostają niezrealizowane.
 • Komunikacja z całym zespołem: kierownik utrzymania ruchu do komunikacji z działem UR powinien wykorzystać system CMMS. Może do tego skorzystać z naszej aplikacji mobilnej i być w ciągłej komunikacji z zespołem z każdego miejsca. Nasze serwery codziennie wysyłają prawie 14 000 powiadomień (E-mail + SMS + PUSH).
 • Motywacja i dbanie o rozwój personelu: kierownik utrzymania ruchu zapewnia rozwój techników, organizuje szkolenia i poprawia umiejętności działu UR.

System CMMS pozwala na koordynowanie prac zespołu UR

2. Zadbanie o jakość procesów w zakładzie

Obowiązkiem kierownika UR jest dbanie o utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Należy skupić się tutaj na wskaźnikach opisujących jakość procesów. Pomoże rozwój, optymalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu (Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Reliability Industry 4.0, Centered Maintenance).

W praktyce zastosowanie systemu CMMS do zachowania jakości procesów w zakładzie przekłada się na skuteczne zarządzanie wszystkimi aspektami utrzymania przez kierowników. System QRmaint CMMS pozwala na zachowanie jakości procesów w zakładzie poprzez:

 • Minimalizowanie ilości przestojów: System QRmaint CMMS umożliwia obniżenie ilości przestojów poprzez skuteczne planowanie regularnych przeglądów maszyn i urządzeń. Kierownik utrzymania ruchu dzięki harmonogramom zadań i śledzeniu historii napraw jest w stanie zapewnić optymalny stan techniczny parku maszynowego i jego ciągłą dostępność dla produkcji.
 • Obniżanie kosztów utrzymania: System CMMS pozwala obniżyć koszty UR poprzez optymalne zarządzanie zapasami części zamiennych, co ogranicza niepotrzebne zatowarowanie i redukuje ryzyko przestoju spowodowanego brakiem niezbędnych komponentów.
 • Zapewnianie ciągłości produkcji: Kierownik UR dzięki QRmaint CMMS zapewnia ciągłość produkcji poprzez skuteczne planowanie okresowych przeglądów, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia awarii.

Kierownik utrzymania ruchu w systemie CMMS ma dostęp do podglądu każdego zadania

3. Nadzór nad utrzymaniem sprawności parku maszynowego

Współpraca z działem BHP oraz kierownictwem obiektu jest kluczowa dla zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Należy odpowiednio wcześniej przewidywać zdarzenia, które niosą ryzyko wystąpienia awarii. Podczas nadzoru nad utrzymaniem sprawności parku maszynowego będzie pomocne:

 • Monitorowanie parametrów pracy maszyn: System QRmaint CMMS dzięki API będzie integrował wszystkie dane dotyczące wydajności i awaryjności poszczególnych maszyn i urządzeń.
 • Regularne przeglądy i konserwacja: System CMMS umożliwiają zarządzanie przeglądami okresowymi, naprawami i konserwacją z użyciem harmonogramów. Dzięki oprogramowaniu kierownik UR ma mobilny dostęp do wszystkich historycznych danych w jednym miejscu.
 • Dokumentacja i audyty dotyczące maszyn: Kierownik utrzymania ruchu dzięki QRmaint CMMS przechowuje w jednym miejscu dokumentację techniczną, instrukcje obsługi maszyn i raporty przeglądów potrzebne podczas audytowania.

4. Planowanie harmonogramów przeglądów, remontów i konserwacji

Kierownicy UR mogą wykorzystać system CMMS do tworzenia harmonogramów konserwacji dla różnych maszyn i urządzeń w zakładzie. QRmaint CMMS automatycznie przypomni kierownikowi UR o zbliżających się terminach przeglądów, co pozwoli uniknąć awarii spowodowanych zaniedbaniami.

Do obowiązków kierownika utrzymania ruchu należy:

 • Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn: System QRmaint zapewnia intuicyjne tworzenie harmonogramów okresowych przeglądów.
 • Monitorowanie infrastruktury technicznej: Kierownik UR musi zadbać o stan parku maszynowego. Może to zrobić poprzez nadzór nad technikami UR i zaplanowanie zadań konserwacji zapobiegawczej.
 • Analiza przyczyn i skutków awarii: QRmaint CMMS pozwala gromadzić wszystkie informacje na temat konkretnej awarii, co pozwala później na jej dokładną analizę.

5. Zapewnienie spójności dokumentacji maszyn

Po analizie stanu technicznego urządzeń, maszyn i instalacji, kierownik UR powinien sporządzić odpowiedni raport. Należy tutaj wdrażać standardy obejmujące obszar UE, aby zachować spójność dokumentacji parków maszynowych.

Dzięki systemowi CMMS kierownicy UR mają dostęp do niezbędnych informacji, co ułatwia diagnostykę problemów i podejmowanie decyzji dotyczących napraw. QRmaint  CMMS umożliwia:

 • Przechowywanie i zarządzanie dokumentacją techniczną (np. DTR maszyny).
 • Mobilny dostęp do instrukcji obsługi maszyn, schematów urządzeń i innych ważnych dokumentów.

System CMMS zapewnienia spójność dokumentacji maszyn i urządzeń

6. Monitorowanie i raportowanie wskaźników utrzymania ruchu

Kierownik w zakładzie przemysłowym powinien potrafić rozwiązywać problemy, które związane są z procesem produkcji w zakresie utrzymania ruchu. Analiza danych z QRmaint CMMS pozwala na identyfikację problemów i podejmowanie działań naprawczych w celu zwiększenia efektywności urządzeń.

Dzięki wykorzystaniu systemu CMMS kierownik ma możliwość śledzenia parametrów wydajności poszczególnych urządzeń, takich jak czas przestojów, częstotliwość awarii i mierzenie wskaźników UR takich jak:

 • MTBF (ang. Mean Time Between Failures) – średni czas pomiędzy awariami, oznacza częstość występowania awarii  .
 • MTTR (ang. Mean Time To Repair) – średni czas do zakończenia naprawy  .
 • OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) – całkowita efektywność maszyn i urządzeń.

7. Nadzór nad kosztami utrzymania ruchu

Do zadań kierownika utrzymania ruchu należy planowanie dostaw, wybór dostawców i negocjowanie warunków zakupu komponentów parku maszynowego. Należy szczególnie skupić się tutaj na:

 • Realizacji budżetu działu UR: System QRmaint CMMS umożliwia kierownikowi UR monitorowanie kosztów utrzymania ruchu poprzez pełną informację o wydatkach na części zamienne, usługach serwisowych oraz pracy techników. W celu optymalizacji kosztów utrzymania dzięki systemowi CMMS można identyfikować obszary nadmiernych wydatków lub potencjalnych oszczędności parku maszynowego.
 • Skróceniu czasu napraw: System CMMS ułatwia planowanie i harmonogramowanie prac konserwacyjnych, co przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu napraw.
 • Minimalizowaniu ilości zdarzeń kryzysowych: System QRmaint CMMS skraca czas potrzebny na interwencję podczas wystąpienia awarii i minimalizuje przestoje produkcyjne. Okazuje się niezbędny do obniżenia do minimum ilości występowania zdarzeń kryzysowych.

System CMMS gromadzi dane dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń, takich jak koszty pracy techników, czy materiały do magazynu części zamiennych. Kierownicy UR wykorzystują te dane do nadzoru nad kosztami związanymi z UR i analizy efektywności działań konserwacyjnych.

Kierownik utrzymania ruchu dzięki systemowi CMMS ma pełen nadzór nad parkiem maszynowym

8. Uczestnictwo w nowych wdrożeniach oraz inwestycjach

Kierownik powinien podejmować odpowiednie kroki, które spowodują poprawę wydajności zakładu. Będzie tutaj ważna współpraca z działem produkcji w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Koncentracja na długofalowych działaniach w celu modernizacji i wdrażaniu nowego sprzętu polega na współpracy z:

 • Kierownictwem obiektu
 • Działem finansów
 • Zespołem inżynierskim
 • Wewnętrznymi zespołami ds. projektowania

Kierownik utrzymania ruchu z wykorzystaniem systemu CMMS zarządza magazynem części zamiennych

9. Współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi

Podczas braku odpowiednich zasobów lub wiedzy należy obniżyć koszty utrzymania parku maszynowego poprzez delegowanie zadań innym firmom. Do zadań kierownika UR należy również współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

 • Serwisanci zewnętrzni
 • Dostawcy części

Kierownik utrzymania ruchu zapisuje w systemie CMMS ewidencje kwalifikacji pracowników

10. Raportowanie i rozliczenie się z podejmowanych działań

Kierownik utrzymania ruchu nadzoruje dokumentacje parku maszyn i rozlicza zrealizowane działania. Analizuje raporty z QRmaint CMMS, identyfikując tendencje związane z KPI i proponując możliwości ich poprawy. Do jego obowiązków należy raportowanie wyników efektywności pracy całego działu do przełożonych. System CMMS generuje różnorodne raporty dotyczące:

 • Stanu urządzeń: System QRmaint CMMS gromadzi zintegrowane dane dotyczące stanu urządzeń, takie jak wskaźniki wydajności, dane diagnostyczne i plany konserwacji. System CMMS poprzez analizę danych może prognozować awarie i sugerować optymalne podjęcie działań zapobiegawczych.
 • Wydajności konserwacji: System CMMS korzysta z harmonogramów konserwacji i danych o przestojach maszyn do generowania szczegółowych sprawozdań. Raporty są dostosowywane do indywidualnych potrzeb kierowników utrzymania ruchu, zapewniając im kompleksową analizę wydajności pracy działu UR.
 • Kosztów utrzymania: System QRmaint CMMS gromadzi dane dotyczące zakupów części zamiennych oraz kosztów pracy związanych z działem utrzymania ruchu. To nieocenione narzędzie dla kierowników UR, które umożliwia im śledzenie wydatków i podejmowanie decyzji zarządczych.

Podsumowanie

Główne obowiązki kierownika utrzymania ruchu to nadzorowanie pracy maszyn oraz linii produkcyjnych, co znacząco wpływa na rozwój firmy poprzez zwiększanie wydajności zakładu i minimalizację awaryjności maszyn. Do tego niezbędny jest szereg kompetencji związanych ze specyfiką technologii, organizacją procesów i kluczowych umiejętności miękkich (zarządzanie zespołem, delegowanie zadań). Chcesz wykorzystać system CMMS w swoich codziennych obowiązkach jako kierownik utrzymania ruchu? Sprawdź system QRmaint CMMS i zadzwoń już dzisiaj pod +48 12 400 41 70.

FAQ

1. Czym zajmuje się kierownik utrzymania ruchu?

Kierownik utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości ruchu pracy linii produkcyjnej oraz prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego. W tym celu zarządza podległym zespołem, kontroluje jakość pracy współpracowników, monitoruje infrastrukturę techniczną zakładu oraz planuje prewencję.

2. Jak zostać kierownikiem utrzymania ruchu?

W celu zostania kierownikiem utrzymania ruchu najlepiej zostać inżynierem i zdobyć doświadczenie zawodowe w branży UR. Istotne jest również rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, planowania i organizacji pracy, jak również uczestnictwo w szkoleniach oraz zdobywanie certyfikatów związanych z zarządzaniem UR. Na stanowisku kierownika utrzymania ruchu najczęściej jest wymagane:

 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • Doświadczenie w pracy w dziale UR
 • Znajomość technologii i procesów produkcyjnych

3. Na czym polega praca kierownika utrzymania ruchu?

Praca kierownika utrzymania ruchu polega na:

 • Koordynowaniu prac zespołu UR
 • Dbaniu o jakość procesów w zakładzie
 • Nadzorowaniu utrzymania sprawności parku maszynowego
 • Planowaniu harmonogramów przeglądów, remontów i konserwacji
 • Zapewnieniu spójności dokumentacji maszyn i urządzeń
 • Monitorowaniu i raportowaniu wskaźników utrzymania ruchu
 • Nadzorowaniu kosztów utrzymania ruchu
 • Uczestniczeniu w nowych wdrożeniach oraz inwestycjach
 • Współpracy z serwisem lub zewnętrznymi firmami
 • Raportowaniu i rozliczaniu z podejmowanych działań
tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.