fbpx
zarządzenie użytkownikami

Zarządzenie użytkownikami w systemie QRmaint

W systemie QRmaint wyróżniamy dwa typu użytkowników – płatni i bezpłatni. W ramach tych grup użytkownicy mogą posiadać różne role w systemie. 

Rodzaje użytkowników

Użytkownikami bezpłatnymi są:

 • zgłaszający – mogą zgłaszać incydenty i awarie oraz mają podgląd tylko do swoich zgłoszeń oraz możliwość ich komentowania – mogą to być operatorzy maszyn, najemcy, mieszkańcy
 • administratorzy lokalizacji – mogą zgłaszać incydenty i awarie oraz mają podgląd do wszystkich zgłoszeń z przypisanej lokalizacji głównej oraz możliwość ich komentowania – mogą to być administratorzy budynków, zarządy wspólnot, managerowie 

Użytkownicy płatni to:

 • administratorzy systemu – posiadają pełny dostęp do systemu
 • technicy – mają dostęp do wszystkiego oprócz ustawień systemu i zarządzania użytkownikami
 • technicy limitowani – mogą dodawać zgłoszenia, ale mają dostęp tylko do przypisanych do nich zadań

Dodawanie użytkowników

Aby zarządzać użytkownikami należy z menu bocznego wybrać opcję Ustawienia->Użytkownicy i zespoły. Otworzy się okno do zarządzania użytkownikami o zespołami w którym należy kliknąć w przycisk

Po kliknięciu otwarte zostanie okno Nowy użytkownik, w którym musimy wypełnić:

 •  email użytkownika
 • imię i nazwisko 
 • telefon – nie jest wymagany, ale pomocny podczas pracy z aplikacją 
 • kolor użytkownika – wizualne odróżnienie użytkowników przypisanych do zadań lub kalendarzy
 • inicjały – zastaną zaproponowane przez system, można je zmienić.  
 • rodzaj konta użytkownika – do wyboru konta bezpłatne oraz płatne – w zależności od pełnionej roli w systemie.
Wybór rodzaju konta będzie determinował wypełnienie kolejnych pól w systemie (patrz poniżej)
Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje dodanie użytkownika. System QRmaint wyśle na podane konto użytkownika maila z prośbą o potwierdzenie konta. W mailu znajdą się również instrukcje dotyczące logowania do systemu. 
Istnieje możliwość ponownego wysłania maila weryfikacyjnego – opcja ta jest dostępna w kartotece danego użytkownika. 

Konfiguracja użytkowników w zależności od rodzaju konta

W zależności od dokonanego wyboru rodzaju użytkownika ma on różne uprawnienia oraz różny sposób konfiguracji konta. 

Administrator lokalizacji (konto bezpłatne) – należy określić:

 • czy administrator lokalizacji ma mieć dostęp do zadań i zgłoszeń czy tylko do zgłoszeń generowanych przez siebie i użytkowników nieruchomości. Dzięki temu ustawieniu zadania mogą być traktowane jako zadania wewnętrzne, których nie widzi administrator lokalizacji
 • lokalizacje do których administrator lokalizacji będzie miał dostęp
Administrator lokalizacji będzie miał również wgląd do wszystkich prac ujętych w harmonogramie pod warunkiem, że prace te oznaczone zostały znacznikiem Publiczne

Zgłaszający (konto bezpłatne) – należy określić:

 • lokalizacje do których zgłaszający będzie miał dostęp

Technik, technik limitowany (konta płatne) – należy określić:

 • czy użytkownik może zamykać zadania – jeśli istnieje potrzeba weryfikacji poprawności wykonania zadania przez technika można uniemożliwić mu zamknięcie zadania. Należy dodać wówczas inny status w słownikach systemu, który będzie świadczył, że zadanie zostało wykonane (np. wykonane) – dzięki czemu osoba nadzorująca pracę technika będzie mogła zweryfikować zadania o takim statucie i określić, czy faktycznie nelży je zamknąć
 • lokalizacje do których technik jest przypisany – jeśli nie zostanie zaznaczona żadna lokalizacja technik będzie miał dostęp do wszystkich lokalizacji (również tych dodanych w przyszłości)

Administrator systemu (konto płatne) nie wymaga konfigurowania żadnych ustawień – domyślnie ma dostęp do wszystkich lokalizacji i funkcji w systemie. 

Zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła użytkownika możliwa jest z poziomu:

 •  użytkownika systemu – klikając w jego nazwę w prawym górnym rogu okna aplikacji i wybierając opcję Profil

 •  administratora systemu – wybierając użytkownika, któremu należy zmienić hasło z listy użytkowników

a następnie wybrać przycisk w prawym górnym rogu karty. 

Edycja użytkownika

Edycja danych użytkownika jest możliwa z listy użytkowników dostępnej dla administratora systemu. Należy kliknąć w nazwę użytkownika i dokonać edycji danych.  

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika