fbpx
zadania prewencyjne w

Dodawanie zadań prewencyjnych

Zadania prewencyjne (PM) wykorzystywane są do planowania prac, które powinny być wykonywane w określonych cyklach. W QRmaint masz możliwość generowania zadań co określony czas lub co określony odczyt z urządzenia (np. ilość przejechanych kilometrów).

Przeglądanie zadań prewencyjnych

Aby dodać zadanie prewencyjne należy wybrać z menu bocznego pozycję Zadania prewencyjne-> Lista. W oknie aplikacji po prawej stronie pojawi się lista dodanych, aktywnych zadań wraz ze szczegółami dotyczącymi środków trwałych lub lokalizacji, których zadanie dotyczy, częstotliwością generowania zadania, datach poprzedniej i przyszłej generacji zadania oraz statusie (domyślnie filtrowane są tylko zadania o statusie Aktywne). 

Aby zobaczyć szczegóły zadania prewencyjnego należy kliknąć w jego numer. 

Dodawania zadań prewencyjnych - na podstawie czasu

Aby dodać zadanie prewencyjne należy na liście zadań kliknąć przycisk  . Otwarte zostanie okno dodawania zadania prewencyjnego w którym należy wypełnić:

 • temat zadania – wyświetlany na liście zadań
 • opis zadania – czyli informacje czego dotyczy zadanie i co trzeba wykonać
 •  reguły generowania zadania – system umożliwia generowanie zadań na podstawie czasu (co określoną liczbę dni, tygodni itd.) oraz na podstawie odczytu pomiarowego (co określoną wartość np. przebiegu maszyny)
 •  w przypadku generowania zadania na podstawie czasu należy określić jak często zadanie będzie generowane. Możemy zadanie generować codziennie, w określonym dniu tygodnia, określonym dniu miesiąca czy też co określony miesiąc lub rok

 • termin najbliższego zadania – należy wybrać dzień w którym zadanie powinno zostać wykonane
 • utwórz zadanie przed terminem – parametr określa kiedy zadanie zostanie wygenerowane i pojawi się na liście zadań z datą realizacji określoną w terminie zadania (punkt wyżej). 
 • data końca generowania zadania – istnieje możliwość określenia jak długo zadanie ma być generowane
 • rodzaj prac – możesz wybrać rodzaj prac  prewencyjnych – ułatwia to filtrowanie zadań. 
 • dostawca serwisu – jeśli korzystasz z serwisów zewnętrznych możesz w tym polu wskazać firmę, która serwisuje dany sprzęt
 • przypisanie osoby – zadania prewencyjne mogą być automatycznie przypisywane do określonego użytkownika systemu w celu ich realizacji
 • powiadomienia – możesz określić kogo i z jakim wyprzedzeniem w stosunku do daty wygenerowania zadania należy powiadomić mailowo o zadaniu
 • środek trwały/lokalizacja – możesz wskazać jakich obiektów w systemie będzie dotyczyło zadanie
 • prace – możesz przygotować listę prac do wykonania. Bardzo przydatna funkcja do standaryzacji powtarzających się zadań. Lista prac do wykonania pojawi się w wygenerowanym zadaniu. 

 • lista kontrolna – użytkownik wykonujący zadanie ma możliwość wypełnienia zdefiniowanej wcześniej listy kontrolnej zaznaczając odpowiednie pola 

 • checkbox Publiczne – zaznacz, jeśli zadanie ma być widoczne dla użytkowników z profilem “Administrator lokalizacji” 
Po wypełnieniu odpowiednich pól możesz zapisać zadanie. Pojawi się ono na liście zgodnie z datę jego następnego generowania. 
Nie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól z formatce dodawania nowego zadania prewencyjnego. 
Lista pól jest wspólna dla dodawania bieżącego zadania i zadania prewencyjnego (poza terminem i regułą generowania) – możesz ją zmienić konfigurując Ustawienia formularzy dla zadań – Ustawienia->System->Ustawienia formularzy.

Dodawania zadań prewencyjnych - na podstawie odczytów

W QRmaint możesz generować zadania na podstawie odczytów zarejestrowanych w systemie. Możesz na przykład wygenerować zadanie jeśli urządzenie przepracuje odpowiednią liczbę motogodzin lub jeśli wartość odczytu – na przykład temperatury przekroczy zadaną wartość. 

Dodawanie zadania prewencyjnego generowanego na podstawie odczytów różni się jedynie podczas wyboru warunku generowania zadania. 

Po wybraniu reguły opartej na odczycie pomiarowym należy zdefiniować warunki:

 • generowanie zadania co określoną wartość (cyklicznie – np. co 100 motogodzin, co 10000 km)
 •  generowanie zadania po przekroczeniu określonej wartości (zdarzeniowe – np. jeśli ciśnienie spadnie poniżej 1 bara, temperatura przekroczy 80 st. Celsjusza)
Aby zdefiniować regułę generowania co określoną wartość należy określić:
 • częstotliwość generowania (co ile km, mth itp.)
 • podać jednostkę miary jaka będzie odczytywana z urządzenia
 • określić od jakiego odczytu należy rozpocząć mierzenie (np. wymieniamy olej co 100 mth, ostatnia wymiana była przy stanie licznika 1550 mth – czyli od tej wartości rozpoczynamy mierzenie – następne zadanie wygeneruje się przy stanie 1650 mth)
 • można określić odczyt, po którym zadania nie będą już generowane. 
 
W przypadku generowania zadania po przekroczeniu określonej wartości należy zdefiniować:
 • warunek logiczny przekroczenia wartości (mniejszy, równy, większy)
 • podać wartość odczytu
 • podać jednostkę miary odczytywaną z urządzenia
 
UWAGA! 
Aby zdefiniować generowania zadania po przekroczeniu określonego zakresu wartości odczytu (czyli np. temperatura, dla której będzie generowane zadanie może być mniejsza niż o lub większa niż 40 stopni) należy dodać kolejny warunek w tej regule. 
 

Filtrowanie zadań prewencyjnych

Zadania prewencyjne możesz filtrować ze względu na:

 • status (aktywne, wszystkie)
 •  rodzaj prac – definiowany w słowniku (Ustawienia->System->Słowniki), umożliwia wprowadzenie podziału prac
 •  lokalizacja główna – czyli zadania przypisane do danej lokalizacji głównej. 
Aby przefiltrować listę należy kliknąć w przycisk

Przeglądanie harmonogramu zadań prewencyjnych

Po zaplanowaniu prac system QRmaint umożliwia przeglądanie harmonogramu w ujęciu miesięcznym i rocznym. 

Harmonogramy można wyświetlać w ujęciu miesięcznym lub ujęciu rocznym. W harmonogramie prezentowane są zadania zaplanowane na dany okres (miesiąc/tydzień), podane dany ich realizacji. Zadania oznaczone są kolorem w zależności od ich statusu:

 •  kolor szary – zadanie zaplanowane, zostanie wygenerowane w przyszłości
 • kolor zielone – zadanie zrealizowane 
 • kolor czerwony – zadanie niezrealizowane. 

Zadanie w harmonogramie mogą być filtrowane według roku, lokalizacji głównej oraz rodzaju prac. 

Duplikowanie zadań prewencyjnych

Z utworzonego zadania prewencyjnego można utworzyć duplikat, który posłuży do utworzenia podobnego zadania. 

W tym celu w nagłówku zadania, z którego chcemy utworzyć duplikat należy kliknąć w przycisk  i wybrać opcję Sklonuj. 

Zostanie stworzone nowe zadanie prewencyjne z danymi z zadania źródłowego, które można zmodyfikować. 

Ręczne generowanie zadań prewencyjnych

Jeśli chcesz stworzyć zadnie nie czekając na datę jego automatycznego wygenerowania klikając na zadanie i wybierając zakładkę Zadania. Następnie należy wybrać przycisk Utwórz zadanie teraz, który wygeneruje zadanie według stworzonego wzorca z zadania prewencyjnego. 

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika